"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Nau agrícola al Bony de la Costa de Casa Colau

Equipaments Privats


Lloc:

Ordino (Principat d'Andorra)


Data: 2010
Nau agrícola al Bony de la Costa de Casa Colau, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Nau agrícola al Bony de la Costa de Casa Colau

Nau agricola, distribuïda en dues plantes, formada per un volum rectangular, que es parteix en el  seu tram central, tot angulant-se aproximadament 30º, i generant en aquest punt de trencament els accessos a la nau.

Dividint la nau en dues parts, ala nord i ala sud. Les dimensions aproximades del recinte són 506,09 m2 distribuits en 36,10 metres de llarg, per 8,30 metres d’ample i una alçada màxima de 8 metres en el carener de la coberta a dues aigües amb una pendent del 40%.

La implantació sobre el terreny s’ha fet de manera que l’impacte sobre l’entorn sigui el menor possible. La nau esta formada per un primer nivell, que absorbeix la pendent del terreny, tot adaptant-se a les corbes de nivell de la parcel.la, agafant l’orientació a oest d’aquesta, el segon nivell està col.locat sobre rasant, apreciant-se només des de el camí comunal l’alçada d’una planta baixa.

En el primer nivell que disposa d’accés rodat per a maquinaria agrícola, és on s’hi disposen les estàncies que requereixen d’accés rodat pròpies de l’activitat agrícola, un magatzem amb traster en l’ala nord i un assecador de tabac amb una doble alçada que el connecta amb la planta superior, amb un taller en l’ala sud.

En el segon nivell, s’hi disposa la resta d’espai destinat a assecador de tabac. L’ala sud disposa d’escales que connecten tots dos nivells.

L’aspecte de l’edifici destaca pel tractament de la seva pell amb aplacat de pedra natural del país, tractant els punts refosos respecte l’alineació principal de façana (porxos, obertures) amb aplacat de fusta.

El revestiment de la coberta a dues aigües és de llosa de pissarra, amb ferros talla neu. La nau es tanca parcialment respecte la façana est que dona al camí comunal, creant només obertures per als accessos i en l’ala nord, i s’obre en la façana oest la més exposada, creant obertures practicables per al correcte assecatge i ventilació del tabac.

En el nivell superior de l’ala nord, es disposa de porxo, que dona accés exterior a la cota inferior de la parcel.la, creuant-la al seu llarg. El tester de la cara nord disposa de les escales que permeten l’accés des del porxo a la cota inferior del terreny.

El de la façana sud, també exposat s’obre amb tancaments practicables, i s’orienta a la visual del camí d’accés rodat, reproduint l’estructura i composició tradicional de la borda andorrana. Els interiors de les sales són diàfans. L’assecador de l’ala sud, té una doble alçada.