"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Edificis d'Habitatges, locals comercials i aparcament a l'Av. Verge de Canòlich

Habitatge Plurifamiliar


Lloc:

Sant Julià de Lòria


Data: 2010-2016
Edificis d'Habitatges, locals comercials i aparcament a l'Av. Verge de Canòlich, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Edificis d'Habitatges, locals comercials i aparcament a l'Av. Verge de Canòlich

El projecte planteja la construcció de tres blocs d’habitatge, locals comercials i tres plantes soterrani destinades a aparcaments i trasters.

La planta dels aparcaments ocupa la totalitat de la parcel·la i es desenvolupa en tres plantes soterrani. L’accés rodat es realitza a la planta soterrani -1 mitjançant una rampa des de l’avinguda Verge de Canòlich, i l’accés peatonal des del nucli d’escala.

Sobre les plantes soterrani, es genera una plaça dura que articula la connexió a nivell de carrer entre els tres edificis.

És en aquest nivell de planta baixa on es desenvolupa l’ús comercial.

La resta de plantes sobre rasant, planta primera, planta segona, planta tercera, planta quarta, planta cinquena, i planta sisena o àtic, estan destinades a habitatges de diferents tipologies de planta, amb un, dos o tres dormitoris.

L’edifici “A” de planta rectangular, s’orienta en l’eix longitudinal est-oest, i llinda en la seva façana est, amb l’avinguda Verge de Canòlich, obrint les visuals sobre la mateixa, la façana nord s’obre al passatge que dona accés a la plaça interior, on hi ha la rampa d’accés a les plantes soterrani, i la oest a la plaça interior, amb visuals a la resta de conjunt edificatori, al sud és paret mitgera amb la propietat veïna. L’edifici està compost de planta baixa amb 1 local comercial, i sis plantes pis, amb 5 pisos per planta. Amb un total de 1 local comercial i 30 pisos.

L’accés a l’Edifici “B” i Edifici “C” es realitza a través de la plaça que cobreix les plantes soterrani del conjunt edificatòri. Amb accés des de l’avinguda Verge de Canòlich.

Cadascun dels edificis disposa d’accés directe mitjançant el nucli d’escala a les plantes soterrani.

L’espai entre edificis forma una plaça dura que articula la connexió a nivell de carrer entre els tres edificis.

És en aquest nivell de planta baixa on es desenvolupen els usos comercials en cadascun dels bloc.

La resta de plantes sobre rasant dels dos edificis, planta primera, planta segona, planta tercera, planta quarta, planta cinquena, i planta sisena o àtic, estan destinades a habitatges de diferents tipologies de planta, amb un, dos o tres dormitoris.

L’edifici “B”, també de planta rectangular, s’orienta en l’eix longitudinal nord-sud, angulant-se aproximadament 10º al est, tot adaptant –se a la topografia del terreny i la morfologia de la parcel·la, la seva façana est s’orienta a la plaça interior obrint visuals sobre la mateixa, la façana nord llinda amb part de la plaça entre aquest bloc i el bloc C, la sud llinda amb propietat veïna, i la oest amb propietat veïna formada per pati, i un tram que contacta amb l’edificació existent formant paret mitgera. L’edifici està compost de planta baixa amb 2 locals comercials i 2 pisos, planta primera, amb 5 pisos, planta segona i tercera amb 4 pisos per planta, plantes quarta i cinquena amb cinc pisos per planta i planta sisena amb quatre pisos per planta. Amb un total de 2 locals comercials i 29 pisos.

L’edifici “C”, te una planta relativament quadrada. La façana sud s’obre a la plaça amb visuals sobre la mateixa, la est a la rampa d’accés a les plantes d’aparcament, amb visuals a l’edificació veïna, i la nord s’obre als intersticis de separació entre les edificacions i parcel·les veïnes, i la oest al pati d’illa de la parcel·la veïna. L’edifici està compost de planta baixa amb 3 locals comercials, i sis plantes pis, amb 3 pisos per planta. Amb un total de 3 locals comercials i 18 pisos.