"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Aïllament de Façana del Edifici Carrer Doctor Palau, 11

Reformes i Sostenibilitat


Lloc:

Sant Julià de Lòria


Data: 2015-2016
Aïllament de Façana del Edifici Carrer Doctor Palau, 11, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Aïllament de Façana del Edifici Carrer Doctor Palau, 11

Es tracta d’ un edifici d’habitatges plurifamiliar, de planta baixa, sis plantes pis i àtic.

La planta de l’edificació té una forma arrodonida amb dues façanes principals, una orientada a nord-oest, Carrer Doctor Palau, i l’altra a nord-est, a la plaça de Calonge de Sant Julià de Lòria.

Actualment la façana esta formada per un sòcol format per les plantes baixa i primera, sense balcons, i amb un revestiment de granit més fosc que el de l’arrebossat pintat de les plantes superiors.

Les següents plantes segona, tercera, quarta, cinquena i sisena, estan revestides amb un arrebossat i pintat, i disposen d’elements prefabricats de formigó a les balconeres i escopidors, i baranes metàl·liques amb barres verticals pintades de color blanc.
La planta àtic o setena queda separada en façana per un voladís de coberta.

La intervenció planteja la modificació de la façana mitjançant un nou revestiment a base de façana ventilada de pedra, amb llana de vidre de 10 cm de gruix, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic dels habitatges.

Es substitueixen les fusteries existents d’accés al nucli d’escala, a nivell de planta baixa, i de les plantes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena, per nous tancaments de PVC, amb vidres 3+3/16/6.

Així mateix s’accentuen les balconeres, que queden refoses respecte el parament vertical de façana, mitjançant un canvi en el revestiment, amb un morter pintat, i mostrant el cantell del forjat amb un perfil laminat d’acer UPN 240, de remat i emmarcant un dels seus laterals amb xapa metàl·lica.

S’han col·locat dentells i brancals de xapa metàl·lica d’alumini de 2,5mm de gruix.

S’han col·locat escopidors de xapa d’alumini de 2,5mm de gruix amb un goteró format per la mateixa planxa doblegada.