"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Millora tèrmica façana, Edifici Av. Verge de Canòlich, 58

Reformes i Sostenibilitat


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2013
Millora tèrmica façana, Edifici Av. Verge de Canòlich, 58 , Arquitectura (Principat d'Andorra)

Millora tèrmica façana, Edifici Av. Verge de Canòlich, 58

L’objectiu del projecte és la millora tèrmica de façana i canvi de fusteries de l'edifici situat a l’avinguda Verge de Canòlich número 58, de la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Es tracta d’ un edifici d’habitatges plurifamiliar, de planta baixa, sis plantes pis i àtic.

La planta de l’edificació té una forma rectangular amb dues façanes principals, una orientada a nord-oest, avinguda Verge de Canòlich, i l’altra a sud-oest, a la plaça de Calonge de Sant Julià de Lòria.

La intervenció planteja la modificació de la façana mitjançant un nou revestiment a base de façana ventilada de pedra, amb llana de vidre de 10 cm de gruix, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic dels habitatges.

Es substitueixen les fusteries existents d’accés al nucli d’escala, a nivell de planta baixa, i de les plantes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena, per nous tancaments de PVC, amb vidres 3+3/16/6.

Així mateix s’accentuen les balconeres, que queden refoses respecte el parament vertical de façana, mitjançant un canvi en el revestiment, amb un morter pintat, i mostrant el cantell del forjat amb un perfil laminat d’acer UPN 240, de remat i emmarcant un dels seus laterals amb xapa metàl•lica.

És van col•locar dintells i brancals de xapa metàl•lica d’alumini de 2,5mm de gruix.
I també escopidors de xapa d’alumini de 2,5mm de gruix amb un goteró format per la mateixa planxa doblegada.

Les façanes posteriors, que formen paret mitgera amb les edificacions annexes, estan revestides amb envans pluvials amb llana de vidre de 10 cm.