"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Reforma de façana del Edifici Prada Casadet

Reformes i Sostenibilitat


Lloc:

Andorra la Vella


Data: 2015-2016
Reforma de façana del Edifici Prada Casadet, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Reforma de façana del Edifici Prada Casadet

La façana del Edifici Prada Casadet de principis dels anys 80, es trobava afectada per diverses patologies que afectaven a la conservació de la façana. Aquestes patologies eren les següents:

1. FILTRACIÓ D’AIGUA A TRAVES DE LES JUNTES DE LES PECES PREFABRICADES DE LA PLANTA ATIC:

Per solucionar les filtracions d’aigua a traves de les juntes de les peces de formigó de la planta sota coberta es va a netejar la junta actual i tornar a segellar la junta amb màstic especial impermeable.

2. LLINDES DE PEDRA ARTIFICIAL TRENCADES:

S’ha procedit a l’enderroc de llindes de pedra artificial que es trobaven trencades.

S’han substituït les llindes trencades per unes noves.

Sota les llindes de 2.20 m amb caixa de persiana, s’ha col·locat un angle 100x100x10 mm fixat amb tacs mecànics.

3. DESPRENIMENTS I FUSURES EN LES PECES DE FORMIGO ESTRUCTURAL DE LA FAÇANA:

Per la reparació d'elements de formigó estructural en façana,es va netejar amb aigua a pressió els elements prefabricats de la façana.

Es va repicar les zones deteriorades, descarnant completament les armadures oxidades fins a trobar l'armadura en bon estat, eliminant el òxid, netejant la pols i aplicant una primera capa d’imprimació antioxidant

Posteriorment es va aplicar una segona capa un cop seca la primera.

Sobre les superfícies llises, es van aplicar un pont d’adherència

Les armadures existents, es van soldar a unes armadures corrugades de 10 mm. ancorades mitjançant tac químic a la paret del trasdós,

Posteriorment es va aplicar el morter de reparació, acabat segons el material existent.

Per finalitzar es va pintar tota la façana existent de peces de formigó estructural.