"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Concurs Nova Base del COEX (Tercer Premi)

Concursos


Lloc:

Encamp


Data: 2016
Concurs Nova Base del COEX (Tercer Premi), Arquitectura (Principat d'Andorra)

Concurs Nova Base del COEX (Tercer Premi)

Es proposa un edifici sostenible que respecti les preexistències i aprofiti al màxim les diferents intervencions ja realitzades en el moment de l’execució de la boca est del túnel de les Dos Valires. La nova base del COEX, ocupa la totalitat de l’espai residual generat per la boca del túnel. Els diferents accessos al projecte es realitzen a través dels vials existents, d’aquesta manera es busca millorar el funcionament tant del nus viari com de la nova base del COEX.

El projecte consta en dos volums diferenciats, vinculats al programa i a les seves fases d’execució, executables per separat. La part inferior, FASE 1, situada per sota del nus de la boca del túnel, conté tots els elements vinculats a la primera fase de tallers. Espais més tancats i vinculats al treball de manteniment dels vehicles i de magatzem dels diferents materials. Enllaçat a aquesta part trobem, la fase dos dels projecte, on es troba els aparcament per tota la maquinària i les oficines i zona per treballadors. Els aparcaments es situen en les cotes inferiors, vinculades al vial existent, per tal de facilitar la connexió amb la carretera. En la FASE 2, l’edifici creix verticalment, superant la cota del vial d’accés al túnel. A la part superior, com element exempt, es proposa una edificació fita que albergarà les oficines i les parts del programa vinculats als diferents treballadors de l’empresa. Aquest element tindrà una composició diferent a la seva part inferior amb una façana-coberta continua de zinc, amb els testers vidrats. En la façana sud es col•loca un element vertical de protecció solar.

IL·LUMINACIÓ

L'edifici busca obtenir el màxim d'il·luminació de manera natural amb una doble finalitat: minimitzar el consum energètic i sobretot, maximitzar el confort lumínic sense precedent en un edifici destinat a aparcament i taller de vehicles.

Defuig de la incidència directa del sol en la façana sud-est, vinculada a l'ús d'oficines, amb proteccions solars a base de lames verticals.
En aquelles zones que s'hagi de disposar d'enllumenat artificial, aquest serà amb làmpades tipus LED de baix consum.

MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ACTIVA

S'utilitza com a sistema de climatització la bomba de calor d'alta eficiència amb recuperació d'energia.

A nivell de climatització, l'edifici contarà amb sondes de temperatura per aconseguir el màxim confort a cadascuna de les zones.

La gestió de l'enllumenat a les zones comuns de l'edifici es realitzarà mitjançant de detectors de presència que activaran o desactivaran de manera automàtica les diferents zones d'enllumenat.

Les renovacions de l'aire es realitzaran a partir de recuperadors de calor, que aprofitaran l'escalfor de l'aire extret per escalfar l'aire nou i realitzar un estalvi energètic important.

MATERIALS

Es proposa la utilització de materials resistents i de reconeguda durabilitat, com el formigó, el policarbonat o l'alumini.

La façana de l'edifici proposat és Policarbonat. Aquest material plàstic es diferencia de la resta gracies al seu baix cost i a la seva resistència als cops i als agents climatològics. Aquest material transparent absorbeix al màxim la radiació solar i aprofita la incidència solar. Es proposa, una solució translúcida per tal de controlar les visuals de fora a dintre.

La façana contempla un seguit d'obertures per tal de garantir la bona ventilació creuada de les diferents estances i alhora dotar dels usuaris de visuals a l'exterior.

NOVES TECNOLOGIES

Es proposa la instal·lació de plaques tèrmiques per a la producció de l'aigua calenta sanitària i recolzament de la calefacció.

MESURES D'EFICIÈNCIA PASSIVA

Les estratègiques bàsiques utilitzades en la proposta són de control de radiació solar, de control de la ventilació natural dels espais, de control de la il·luminació natural i control de la transmissió de color entre espais contigus.

MANTENIMENT I NETEJA

La pell de l'edifici a més d'actuar com a sistema d'eficiència passiva, permet la neteja de tota la façana sense necessitat d'ús de cap recurs especial.

La utilització de materials eficients i del fàcil manteniment, alumini, vidre, formigó, policarbonat fa que els despeses destinades a la neteja i manteniment siguin les mínimes.