"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació a Encamp, Fase 1

Infraestructures


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2002
Desviació a Encamp, Fase 1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació a Encamp, Fase 1

Aquest projecte compren les obres realitzades per efectuar la primera fase de la desviació d'Encamp, a la Zona Mirador d'Encamp.

Els treballs que s’han dut a terme són:
- Excavacions localitzades en tot tipus de terreny;
- Farciments i terraplens per a la constitució de la plataforma;
- Camp de proves d'injeccions de Jet Grouting;
- Fonaments especials amb Jet Grouting;
- Ponts i 8 piles de formigó armat;
- Panell llosa post tensat formigonat in situ.
- Murs de contenció per sostenir la plataforma;
- Arquetes i tubs de drenatge;
- Reposició de serveis i accessos;
- Voreres.

El traçat té una longitud de 440 m. La secció transversal de la carretera constituïda per una calçada de 13 m d'ample, corresponent a 4,5 m per cada sentit de circulació i una vorera de 2m en cada sentit.
La recollida i evacuació de les aigües procedents de la calçada s'efectua disposant arquetes de desguàs en els punts adequats. L'aigua de la calçada es condueix mitjançant tubs verticals amb sortida sota tauler.
Les obres de fàbrica que s'inclouen en aquest projecte són els murs de formigó i el pont del PK 0 +862 a PK 1 +204. Sobre la coronació dels murs a part i també sobre la plataforma es van construir les baranes definides en els plànols i les voreres en els trams pertinents.
Es va efectuar també la reposició de tots els accessos i serveis existents a la zona, així com la reposició de les instal·lacions que afectin.
En el tram de talussos es va realitzar una sembra per regenerar els talussos.