"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixampla i Rectificació, Carretera General 1, PK 8 889.328 al PK 9 385, Zona de Tolse

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2009
Eixampla i Rectificació, Carretera General 1, PK 8 889.328 al PK 9 385, Zona de Tolse, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixampla i Rectificació, Carretera General 1, PK 8 889.328 al PK 9 385, Zona de Tolse

El present projecte es refereix a l'execució de les obres d'eixampla i rectificació de la CG1 des de pk 8 +889,328 fins al PK 9 +385,000 (Zona Tolse), Parròquia de Sant Julià de Lòria.

La secció tipus està formada per un talús en roca a la banda muntanya, vorades de 3,0 ma banda i banda i quatre carrils de 3,5 m cadascun.

Al costat del riu no es va realitzar cap actuació especial, atès que la rasant i el límit de calçada no varien.

Per a l'execució de l'obra es definirieron els materials, qualitat dels mateixos i forma de mesurament.

Es va tenir en compte l'energia elèctrica i aigua necessàries per dur a terme els treballs. També tots els materials i treballs necessaris per al correcte enllumenat de l'obra i per la seva correcta senyalització.

A continuació es descriuen breument l'ordre i l'abast dels diferents treballs realitzats:

- Execució dels serveis necessaris al costat del riu (aigua potable, pluvials, provisional mútua).
- Senyalització per deixar 2 carrils de circulació.
- Execució de mur provisional.
- Desmunt costat muntanya.
- Construcció de la vorera i enllumenat costat muntanya.
- Execució de rases i pavimentació costat muntanya.
- Senyalització per desviar circulació pel costat muntanya.
- Construcció de la vorera i enllumenat costat riu.
- Pavimentació costat riu fins capa de trànsit.
- Senyalització horitzontal i vertical. Proteccions.
- Obertura al trànsit.