"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample de l'encreuament de la CG.3 amb la CS. 321, Sispony

Infraestructures


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2014
Eixample de l'encreuament de la CG.3 amb la CS. 321, Sispony, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample de l'encreuament de la CG.3 amb la CS. 321, Sispony

El present projecte es refereix a l’execució de les obres d’ eixample de l’encreuament de la CG3 amb la CS. 321 de Sispony (La Massana) i servir de base per a l’execució de les obres corresponents.

Les obres consisteixen, bàsicament, amb l’eixample de l’actual traçat de la carretera general núm. 3, en un tram de 73 metres de longitud.

L'accés a Sispony s’eixample amb la construcció d’un mur de gravetat pel costat vall i excavació de talús amb pendent aproximada de 35º i mur de gravetat en el costat muntanya amb coronació horitzontal i una alçada màxima de aproximadament 5 m.

A continuació es descriuen breument l’ordre i l’abast del diferents treballs realitzats:

Rebaix del terreny a nivell de fonamentació en el mur II.2. Alçats del mur II.2.
Reomplert amb terres entre el mur i el talús natural.
Pavimentació de l’ampliació fins a capa de rodadura.
Inici de treballs en la calçada costat muntanya.
Excavació dels talussos costat muntanya. Estabilització. Construcció de murs II.2 B
Cuneta i serveis descendents. Escossells i arbrat.
Pavimentació fins a capa de rodadura de la calçada costat muntanya. Senyalització horitzontal i vertical. Proteccions.