"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample i Rectificació Carretera General 2 Tram Riu de la Vall del Riu, Bordes Aldosa

Infraestructures


Lloc:

Canillo (Principat d'Andorra)


Data: 2011
Eixample i Rectificació Carretera General 2 Tram Riu de la Vall del Riu, Bordes Aldosa, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample i Rectificació Carretera General 2 Tram Riu de la Vall del Riu, Bordes Aldosa

El present projecte es refereix a l'execució de les obres de "Eixample i rectificació de la CG2, Tram" Riu de la Vall del Riu - "Bordes de l'Aldosa", Parròquia de Canillo i servir de base per a l'execució de les obres corresponents.

Les obres consisteixen, bàsicament, en la modificació de la rasant de la CG2 en un tram de 875 m, amb l'execució d'una galeria de servei i riu i sistemes de sosteniment al costat muntanya.

El Projecte inclou l'execució de dos ponts de bigues calaix, un amb dues obertures de 35 m cada un i l'altre amb tres obertures de 30 m cadascun.

Es van considerar 3 zones amb diferent ordre de treball per deixar permanentment 2 carrils de circulació.

A continuació es descriuen breument l'ordre i l'abast dels diferents treballs que es preveuen:

- Implantació de casetes d'obra i parc de maquinària, senyalització i protecció zona d'obres.
- Senyalització per deixar 2 carrils de circulació al costat riu.
- Desmunt de talussos i realització de serveis.
- Excavació en terreny compacte / roca.
- Ampliació de calçada costat muntanya.
- Acabats de voreres i paviments costat muntanya.
- Desviació de circulació.
- Senyalització per deixar 2 carrils de circulació costat muntanya.
- Excavació en terreny compacte / roca.
- Realització de galeria.
- Acabats de calçada i voreres costat riu.
- Proteccions i senyalitzacions horitzontal i vertical.
- Obertura al trànsit.
- Desmuntatge i imprevistos.