"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Modificació de la Rasant C.G.1 des de PK 9 380 fins al PK 9 800

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2009
Modificació de la Rasant C.G.1 des de PK 9 380 fins al PK 9 800, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Modificació de la Rasant C.G.1 des de PK 9 380 fins al PK 9 800

Aquest projecte fa referència a l'execució de les obres de "Modificació de la rasant de la CG 1 des del PK 9 +380 fins al PK 9 +800".

Les obres van consistir bàsicament, en la modificació de la rasant de la CG1 en un tram de 420 m, amb l'execució de murs de maçoneria.

La nova rasant puja aproximadament 3 ma les zones més altes i té un pendent cap a la duana d'aproximadament 1,3%.

Va ser necessària energia elèctrica i aigua per dur a terme els treballs, igual que tots els materials i treballs diversos per al correcte enllumenat de l'obra i per la seva correcta senyalització, mentre van durar els treballs.

Per a l'execució de l'obra, definició dels materials, qualitat dels mateixos i forma de mesura es va seguir la norma de "Estructures d'Acer en edificació" NBE EA-95 i també la "Instrucció de formigó estructural" EHE-08.

A continuació es descriuen breument l'ordre i l'abast dels diferents treballs realitzats:
- Implantació de parc de maquinària, senyalització i protecció zona d'obres.
- Modificació de la vorera al costat del riu per deixar-la de 1,0 m d'ample.
- Execució de mur provisional en zones d'altura superior a 1,5 m.
- Execució del terraplè costat muntanya d'amplària 10 m aprox.
- Execució de vorera provisional i pavimentació fins a la capa intermèdia.
- Senyalització desviament de tres carrils per al nou terraplè.
- Execució de les rases de pluvials, residuals, Feda, Mútua i Andorra Telecom.
- Construcció de la vorera i enllumenat costat riu.
- Pavimentació costat riu fins capa de trànsit.
- Construcció de la vorera i enllumenat costat muntanya.
- Pavimentació costat muntanya fins capa de trànsit.
- Senyalització horitzontal i vertical, i proteccions.