"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Pont sobre el Riu Gran Valira, al Carrer Prat Salit

Infraestructures


Lloc:

Santa Coloma (Principat d'Andorra)


Data: 2004
Pont sobre el Riu Gran Valira, al Carrer Prat Salit, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Pont sobre el Riu Gran Valira, al Carrer Prat Salit

El projecte defineix un nou pont que creua el riu Gran Valira alçada del Restaurant el "Bon Racó", enllaçant la carretera de l'Obac amb el carrer Prat Salit. Al carrer Prat Salit queda modificada la seva rasant i el seu ample.

El projecte contempla l'execució de nous serveis d'aigua potable, aigües residuals, aigües pluvials, nacional, Andorra Telecom i enllumenat públic.

El pont es projecta d'un únic tram sense piles intermèdies, recolzat únicament en estreps de formigó armat executats in situ.

La tipologia del pont és una biga prefabricada calaix de grans dimensions amb tornapuntes de gelosia.

Els estreps són executats in situ. En l'estrep 2 es conserva la sortida del torrent del Cedre i dels dos tubs existents a la mateixa cota i situació que l'actual.

Només es va crear un carril per cada sentit de circulació. La longitud total del tram que es projecta és de 125.201 m.

La situació dels estreps es defineix a partir dels cabells blancs a respectar (14 cabells blancs = 21.77 m) i del límit de mur definit en el projecte 646-4, situat al marge dret del riu, que defineix la posició de l'estrep 2.

El tub que té sortida al riu, es va tornar a refer nou, amb tub de PVC diàmetre 800 per quedar encastat a la sabata del mur 1 a la mateixa cota que l'anterior.

Es va refer també la part que s'afecti per la demolició, del tub de diàmetre 300 de residuals existent.

El traçat nou, va suposar esfondrar una part de l'antiga serradora, executant un tancament al límit de l'ocupació pel traçat.

El farciment en extradós dels murs es va executar per capes de gruix màxim de 50 cm, amb compactació del 98% PM i constituït el sistema de drenatge.

Una vegada la plataforma creada, es va realitzar tota la urbanització del vial, consistent en confecció de vorera, baranes, xarxes d'aigua potable, xarxes de clavegueram, pluvials, xarxa de telefonia i xarxa elèctrica.