"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Pont sobre el Riu Valira de Orient, Zona del Parc de la Mola

Infraestructures


Lloc:

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra)


Data: 1997-1999
Pont sobre el Riu Valira de Orient, Zona del Parc de la Mola, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Pont sobre el Riu Valira de Orient, Zona del Parc de la Mola

Les obres objecte d'aquest projecte són les necessàries per efectuar el Vial i pont sobre el riu Valira d'Orient a la zona del parc de la Mola d'Escaldes.
 
Aquest projecte contempla la definició dels treballs de remodelació del tram de carrer que envolta el Comú d'Escaldes i el pont sobre el riu Valira d'Orient.
 
Els treballs efectuats són: excavacions localitzades en tot tipus de terreny, els reomplerts necessaris i terraplens per a la constitució de la plataforma.

També un panell llosa post tensat formigonat in situ, murs de contenció per sostenir la plataforma, arquetes, tubs de drenatge i reposició de serveis i accessos.
 
Col.locació de col.lectors d'aigües residuals i pluvials. Construcció de les voreres, col.locació dels serveis tant d'Andorra Telecom, aigua potable, pluvials, enllumenat públic com la reposició de les mateixes i reposició d'accessos.
 
El traçat en planta de l'eix, es defineix per una sèrie d'alineacions rectes enllaçades amb corbes.
 

S'inicia el tram projectat amb una recta de 52.223 m, seguit d'un revolt a la dreta de ràdio 200 mi d'una longitud de 17,557 m, i d'un altre tram recte de 20,670 m.
 
El traçat d'enllaç és una recta d'una longitud de 34,158 m.
 
Pel que fa al perfil longitudinal, la rasant s'ha definit mitjançant una alineació recta, amb un pendent nul.la. I l'enllaç es realitza mitjançant una alineació recta amb un pendent ascendent del 8,4621% amb una longitud de 18,400 m. Un acord còncau de 200 m d'una longitud de 12,124 mi seguit d'una alineació recta 3,634 m d'un pendent ascendent del 2,400%.
 
La secció transversal de la carretera està constituïda per una calçada de 8 m d'ample, corresponent 4 m per cada sentit de circulació i una vorera de 2,5 m en cada sentit.
 
La recollida i evacuació de l'aigua procedent de la calçada s'efectua disposant arquetes de desguàs en els punts adequats. L'aigua de la calçada es condueix mitjançant tubs verticals amb sortida sota tauler.