"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Pont sobre el Riu Valira de Orient, Zona Escoles Encamp

Infraestructures


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 1999
Pont sobre el Riu Valira de Orient, Zona Escoles Encamp, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Pont sobre el Riu Valira de Orient, Zona Escoles Encamp

La primera fase d'aquest projecte va consistir en la perforació dels micro pilots. La segona fase en l'excavació per nivells de terres per arribar als límits de projecte. La tercera fase va consistir en la realització dels fonaments.

Col · locat l'armat, el formigonat es va fer directament des de camió formigonera mitjançant bomba. En la quarta fase es van realitzar els murs.

La cinquena fase va consistir en la realització del tram de llosa. Col.locat l'armat, el formigonat es va fer directament des de camió formigonera mitjançant bomba. En la sisena fase es va realitzar l'enderrocament.

La setena fase va consistir en la perforació dels micro pilots. La vuitena fase va consistir en l'excavació per nivells de terres per arribar als límits de projecte. En la novena fase realització dels fonaments.

Col.locat l'armat, el formigonat es va fer directament des de camió formigonera mitjançant bomba. La desena fase va consistir en la realització dels murs. L'onzena fase va consistir en la realització del tram de llosa.

Per a l'execució de l'obra, definició dels materials, qualitat dels mateixos i forma de mesurament es van seguir les indicacions del Plec de Condicions, de 1975 del MOPU, espanyol, i també la "Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa i armat "EH-91 igual que la corresponent a formigó post tensat EP-91.
   
També hubieroon elements realitzats en fàbrica com ara: els murs de formigó i fonaments.