"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Enllumenat dels Túnels Vells de Sant Antoni

Instal·lacions


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2000
Enllumenat dels Túnels Vells de Sant Antoni, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Enllumenat dels Túnels Vells de Sant Antoni

La instal.lació consta d'un total de 91 focus, situats a la part dreta del túnel en sentit a Escaldes, també consta d'enllumenat d'emergència situat a la part dreta a 80cm del sòl.

En la instal.lació del petit material de distribució i del material d'enllumenat, tot i complint la normativa establerta, a l'hora de la seva elecció es va respectar sobretot un criteri estètic i funcional definit pel lloc de la instal.lació.

L'empresa subministradora va ser Nasa: 380/220 V Trifàsic amb Neutre. El règim de neutre escollit correspon a l'esquema TT, és a dir: Neutre posat a terra a l'estació transformadora.

Conductor de protecció posat a terra distintivament del neutre. Dispositius de tall omnipolares. Protecció contra contactes indirectes a base d'interruptors diferencials.

Formació d'una superfície equipotencial per unió al conductor de protecció de totes les superfícies metàl.liques, com ara: elements estructurals. Aparells receptors que no tinguin doble aïllament.

L'enllumenat s'ha calculat sobre la base que sigui adequat per adaptar-se a la llum exterior del túnel, i en tot cas tenint en compte les ordenances i recomanacions vigents.

En especial en les vies on hi ha circulació rodada s'ha evitat l'enlluernament.

La totalitat de la instal.lació elèctrica s'ha realitzat únicament amb conductors aïllats de coure, de tensió nominal de 1.000 V. i resistents al foc.

Els conductors no tenen unions dins de l'interior dels projectors i en els punts d'entrada tenen una protecció de material aïllant.

La connexió dels terminals es realitza de manera que no produeixin esforços de tracció. Els suports i els punts de fixació de la instal.lació són estables al foc.