"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Enllumenat Pùblic Desviació a Encamp Fase 1

Instal·lacions


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 1996-2000
Enllumenat Pùblic Desviació a Encamp Fase 1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Enllumenat Pùblic Desviació a Encamp Fase 1

Les obres objecte d'aquest projecte són les necessàries per efectuar les instal.lacions de la desviació d'Encamp, 1a fase-Zona Mirador d'Encamp.

La relació de treballs és:
- Excavacions localitzades en tot tipus de terreny;
- Farciments i terraplens per a la constitució de la plataforma;
- Camp de proves d'injeccions de Jet Grouting;
- Fonaments especials amb Jet Grouting;
- Dos cap ponts i 8 piles de formigó armat;
- Panell llosa post tensat formigonat in situ i construït ventall per va amb encofrat sobre el terreny.
- Murs de contenció per sostenir la plataforma;
- Arquetes i tubs de drenatge;
- Reposició de servituds i accessos;
- Voreres. Aquesta llista no és limitativa.

El traçat té una longitud de 440 m. La secció transversal de la carretera constituïda per una calçada de 13 m d'ample, corresponent a 4,5 m per cada sentit de circulació i una vorera de 2,0 m en cada sentit.

La recollida i evacuació de l'aigua procedent de la calçada s'efectua disposant arquetes de desguàs en els punts adequats. L'aigua de la calçada es condueix mitjançant tubs verticals amb sortida sota tauler.

Les obres de fàbrica que s'inclouen en aquest projecte són els murs de formigó i el pont del PK 0 +862 a PK 1 +204. Les formes i dimensions d'aquests elements estructurals vénen definides en els plànols de detall.

Sobre la coronació dels murs a part i també sobre la plataforma es construiran les baranes definides en els plànols i les voreres en els trams pertinents.

S'efectuarà també la reposició de tots els accessos i servituds existents a la zona, així com també la reposició de les instal.lacions que afectin.

En el tram de talussos es realitzarà una sembra per regenerar els talussos.