"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Arquitectura: Nova Seu de la Justícia

Equipaments Públics


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: En curs
Nova Seu de la Justícia, Arquitectura (Principat d'Andorra)

Nova Seu de la Justícia

Es projecta un edifici emblemàtic que esdevingui una referència urbana amb formes geomètriques netes que introdueixin ordre.

L’edifici te una concepció senzilla en aspectes com la forma, la distribució dels usos i la construcció, que resol un programa força complex.

Una pell adaptada a cada ús interior i a la seva orientació, que ens protegeixi del sol i alhora defineixi un edifici singular en un entorn divers i amb una gran visibilitat des de l’Avinguda Tarragona.

L’edifici projectat permet, una gran polivalència i flexibilitat en la utilització dels espais, gràcies a una pauta estructural regular.

Es generen espais de treball i de socialització de gran qualitat, amb grans buits de relació, il•luminació i ventilació naturals.

Un edifici auster, compacte, sostenible en els materials emprats, de baix consum energètic i de fàcil manteniment.

L’edifici s’organitza a partir d’un sòcol de dues plantes que ocupa tota la parcel.la, on es desenvolupa la part més pública de l’activitat. La característica principal d’aquest sòcol és la seva lluminositat, al ser banyat per la llum natural zenital de dos grans espais buits, i un conjunt de patis de llum que permeten il•luminar i ventilar de forma natural totes les sales de vistes i espais interiors, amb una màxima confidencialitat entre ells.
Un gran vestíbul de 8 metres d’alçada conforma l’entrada a l’edifici perllongant el carrer fins a l’interior. El vestíbul perfora en el sentit est-oest el sòcol, i es l’espai d’accés al públic cap a les diferents sales de les plantes baixa i primera.

La resta de l’edifici sura a sobre del sòcol. A la planta segona que actua de transició entre el sòcol i els volums superiors, s’hi situa les dependències del Consell Superior de Justícia, espais generals de l’edifici i la terrassa.

Per sobre aquest nivell l’edifici s’estructura en forma de U amb un gran espai buit central.

La part central de la U , la formen els espais de comunicació vertical, les instal•lacions i els espais comuns de cada planta. Aquest volum estructura els accessos i comunicacions del personal intern i del públic general de forma segregada.

Instal·lacions:

Instal·lació elèctrica

Es preveurà la instal·lació de tres quadres elèctrics per planta, quadre de corrent normal, quadre de corrent estabilitzada (SAI) i quadre de gestió (control de la climatització, enllumenat, etc..). Sistema alimentació ininterrompuda (SAI)

Es preveurà la instal·lació d’un SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda) a l’edifici per alimentació de veu i dades de les plantes i dos SAI’s redundats per alimentació del CPD (Centre de Processament de Dades).

Instal·lació solar fotovoltaica :

Instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’edifici per a la producció d’energia elèctrica que s’injectarà a la xarxa elèctrica de FEDA.

Instal·lació de climatització

Es preveurà la instal·lació de sis climatitzadors a la coberta de l’edifici per aportació d’aire primari a les diferents plantes. Existirà un climatitzador per cada tres plantes de l’edifici, a més d’un per la planta 1ª, un per la Pl. Baixa i un sisè climatitzador que alimentarà les plantes -1 i -2.

Els climatitzadors seran amb bateries d’expansió directa i disposaran de recuperació de calor i incorporen la opció de free-cooling quan les temperatures exteriors siguin favorables.

Aquests climatitzadors enviaran l’aire pre-escalfat o pre-refredat a les diferents plantes (sobre els 20ºC). Un cop a la planta, s’instal·laran inductors d’aigua a quatre tubs que permetran variar aquesta temperatura de tal manera que cada despatx pugui disposar de fred o calor independent.

La producció d’aigua freda i calenta (simultània) de climatització es realitzarà mitjançant dues bombes de calor aire/aigua.

Instal·lació de seguretat contra incendi

La instal·lació de seguretat contra incendi es basarà en detectors de fum, extintors, BIE’s i columnes seques per les escales. També es tindran en compte els recorreguts d’evacuació en cas d’incendi com passadissos, sortides i escales.

A l’aparcament s’instal·larà un sistema de ventilació forçada amb detectors de CO.

Es preveuran sistemes d’extinció amb gas pels arxius i pel CPD (Centre de Processament de Dades).

L’edifici comptarà amb un sistema de megafonia connectat amb la centraleta d’incendis per tal d’enviar missatges de veu en cas d’evacuació de l’edifici.

Seguretat Contra Intrusió

El control d’accés a l’edifici, a les sales, despatxos, locals, ascensors, es realitza amb targes de proximitat.

Circuit tancat de televisió en les següents zones, a l’exterior de l’edifici, en els accessos al mateix i a l’interior de l’edifici en passadissos, halls, accessos a locals tècnics, aparcament, sales de vistes, sales de cúries, etc

Instal·lació d’equip d’inspecció de raigs X i escàner de documents en l’accés principal a l’edifici.

Mitjans audiovisuals

Sistema de cartellera digital en passadissos, entrada i halls de l’edifici per mostrar l’agenda d’actes previstos. També s’instal·larà una pantalla a l’entrada de cada sala per consultar l’agenda de la pròpia sala.

Pel que fa a la gestió de les sales de reunions de les plantes baixa, primera i segona es preveurà un sistema centralitzat per a la gestió del temps d’ocupació de les sales.

Instal·lació de veu i dades

S’instal·laran llocs de treball a tot l’edifici equipats amb presses RJ45 i cable cat. 6 a pantallat que serviran tant per transmissió de veu com de dades.

A cada planta es preveuran armaris tipus rack que concentraran les presses RJ45 de la planta.

Les instal·lacions inclouran on hi haurà el centre de processament de dades (CPD) que concentrarà tota la instal·lació de l’edifici. Els armaris de planta s’enllaçaran amb el CPD mitjançant fibra òptica.

S’instal·laran punts wifi en els sostre de les zones comuns, amb cobertura a tot l’edifici per tal de permetre una continuïtat de les comunicacions de veu i de dades a tot l’edifici.

Instal·lació de Centraleta de Telèfon amb Tecnologia.

Es disposaran telèfons voIP inhalàmbrics als despatxos i amb fil a les sales de reunions i resta de locals.