Notícies d'arquitectura i enginyeria Andorra
01/06/2017

Programa Renova 2017

Les actuacions que es poden acollir al programa Renova de la convocatòria 2017, son les següents:

- Millora de l'accessibilitat i supressió de les barreres
arquitectòniques en els edificis existents.

- Millora de la seguretat industrial de les instal·lacions en els
edificis existents.

- Millora de la sostenibilitat dels edificis existents.

- Millora de l'eficiència energètica dels edificis existents.

- Embelliment de les façanes, dels patis interiors i de les
cobertes dels edificis existents.

- Implantació d'energies renovables en els edificis existents i en
els de nova construcció.

- Altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els
objectius del programa Renova.