"30 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació a Encamp, Fase 2

Infraestructures


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 1999-2006
Desviació a Encamp, Fase 2, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació a Encamp, Fase 2

El 1994 es va adjudicar la redacció del projecte de la desviació d'Encamp a Engitec, SL. Al 1996 es lliura el projecte en dues fases.

Durant l'any 1998 el Ministeri d'Ordenament Territorial demana a l'empresa, realitzar modificacions en el traçat del PK5- al PK-400 aproximadament.
 
L'abril de 1999 es demana a ENGITEC, S.L. redactar el projecte definitiu.

Les obres que es desenvolupen en el present projecte són les necessàries per efectuar la desviació d'Encamp, segona fase del PK. 0 +050 al PK. 0 +862 de la Parròquia d'Encamp.
 
El vial neix a 50 m de la CG2 a l'altura de Ràdio Andorra. Les solucions adoptades són: un mur ancorat en desmunt.

La resta del traçat es realitza amb mur de formigó per continuar l'estètica del conjunt de l'obra, i amb talussos estables amb un muret de peu tal com especifica el conveni signat amb els propietaris.

El nou vial es confecciona amb un mur ancorat en una longitud de 200 m i amb una alçada variable de 5 m a 22 m.

El mur ancorat té una forma esglaonada amb nivells de 2 metres i uns contraforts cada 8 metres en planta. El següent tram de vial consisteix en una plataforma construïda en desmunt d'una longitud de 300 metres.
 
La resta de vial es construeix en terraplè. En el límit del terraplè es realitza un mur de formigó armat d'una alçada variable de 3 metres a 5 metres.
 
Un cop la plataforma creada, es realitza tota la urbanització del vial, consistent en la confecció de vorera, baranes, xarxes d'aigua potable, xarxes de clavegueram i pluvials, xarxa de telefonia i xarxa elèctrica.
 
La relació de treballs a efectuar és: excavacions localitzades en roca i en terreny compacte, per construir els murs de contenció, emplenats i terraplens per a la constitució del vial.
Murs de contenció de formigó armat, murs ancorats, sistemes de drenatge associats als murs.

I finalment tasques de jardineria i acabats.